Τη διανομή μερίσματος 0,017 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η μεταξύ άλλων η Γ.Σ. της ΓΕΒΚΑ που πραγματοποιήθηκε σήμερα 30 Μαΐου 2012, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε με απαρτία 46,51%, παραστάθηκαν δέκα (10) μέτοχοι που κατείχαν 11.191.049 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 24.060.000 μετοχών.

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της χρήσης 2011, η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της 21.03.2012 και η από 22.03.2012 έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χωρίς καμμία τροποποίηση.


ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011). Εγκρίθηκε η προτεινόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο διάθεση των κερδών. Από τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της χρήσης 2011: Εγκρίθηκε η διανομή συνολικού μερίσματος, τετρακοσίων εννέα χιλιάδων είκοσι ευρώ (409.020 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,017 και θα διανεμηθεί σε πλήθος 24.060.000 μετοχών. Από το ποσό του μερίσματος θα παρακρατηθεί σύμφωνα με τον ν. 2238/1994, φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου με συντελεστή 25% και συνεπώς το καθαρό μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους της εταιρίας θα ανέλθει σε 0,01275 Ευρώ ανά μετοχή.


Η αποκοπή του σχετικού δικαιώματος για το μέρισμα της χρήσης 2011 θα γίνει την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012. Δικαιούχοι μερίσματος για την χρήση 2011 θα είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αύλων Τίτλων την Τετάρτη 20.06.2012 «record date». Η καταβολή του μερίσματος στους μετόχους της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Ιουνίου 2012 μέσω του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (πληρώτρια τράπεζα). Σχετικά με την καταβολή του μερίσματος της χρήσης 2011, θα επακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με αναλυτικότερες πληροφορίες, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.


ΘΕΜΑ 3ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011). Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 -31.12.2011) σύμφωνα με το άρθρο 26 του καταστατικού της εταιρίας.


ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση του 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. Εκλέχθηκε για τον έλεγχο της χρήσης 2012, από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, ως Τακτικό τον νόμιμο ελεγκτή τον κ. κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13191) και ως αναπληρωματικό τον νόμιμο ελεγκτή κ. Λεωνίδα Μαυρομήτρο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 21071) της εταιρίας ΕΝΕΛ Ελεγκτικής Α.Ε. (Α.Μ. 155). Η αμοιβή τους για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιάμεσων εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 (εταιρικών και ενοποιημένων), ορίσθηκε σε έντεκα χιλιάδες Ευρώ (11.000 €).


ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011. Εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές του Προέδρου Κου Γεωργίου Κρεμύδα και του Αντιπροέδρου Κου Κωνσταντίνου Κρεμύδα, όπως αυτές προεγκρίθηκαν από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ανήλθαν στο ποσό των 204.000 Ευρώ και οι συνολικές μικτές αποδοχές του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Προέδρου της επιτροπής ελέγχου Κου Νικολάου Διαμαντόπουλου σε 12.840 ευρώ. Επίσης εγκρίθηκαν οι συνολικές μικτές αποδοχές των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζομένων στην εταιρία με σχέση εξηρτημένης (έμμισθης) εργασίας, κ.κ. Θεοδώρου Κονιδάρη, Μιλτιάδη Κούρβα, Αχιλλέα Γλαβά και Παναγιώτη Κρεμύδα ανήλθαν συνολικά σε 263.787,05 ευρώ.


ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή άδειας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανωτάτου ορίου των αποδοχών τους. Καθορίσθηκαν, μέχρι του ποσού των 17.000 ευρώ, οι μηνιαίες μικτές αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρία εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. με διευθυντικά καθήκοντα (Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ), για την περίοδο 01.07.2012-30.06.2013.

Καθορίστηκε η μηνιαία αμοιβή του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Νικολάου Διαμαντόπουλου, για την συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στο ποσό των Ευρώ 600,00 μηνιαίως, για την περίοδο 01.07.2012-30.06.2013 και η μηνιαία αποζημίωση του εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Μιλτιάδη Κούρβα, για τις συμμετοχές του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., για τις συμμετοχές του σε επιτροπές και για αποζημιώσεις του εκτός έδρας κ.λ.π., μέχρι του ποσού των 5.400 ευρώ μηνιαίως, για την περίοδο 01.06.2012 έως 30.06.2013. Επικυρώθηκε η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας που υφίσταται με το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτη Κρεμύδα.


ΘΕΜΑ 7ο: Παροχή εγκρίσεως αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Παρασχέθηκε η άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της εταιρίας να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου της εταιρίας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920.