Μείωση της τάξης του 21% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το α' τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 23 εκ. ευρώ, έναντι 29 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 29 εκ. ευρώ  από 37 εκ. ευρώ  τον προηγούμενο χρόνο, εξαιτίας των δυσμενών οικονομικών συνθηκών στη χώρα. 


Σε επίπεδο Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 3,8 εκ. ευρώ από ζημίες ύψους 0,4 εκ. ευρώ, ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά 1 εκ. ευρώ.


Όπως ανφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στην επιδείνωση των αποτελεσμάτων συνέβαλε σημαντικά η αύξηση κατά 50% των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω της αύξησης του κόστους δανεισμού, παρόλο που το ύψος των δανείων παρέμεινε στα περυσινά επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου. Καθώς επίσης και έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 0,9 εκ. μέρος των οποίων αφορούσαν αποζημιώσεις στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της Οργανωτικής δομής της εταιρείας.


Σε επίπεδο Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ κατά το α' τρίμηνο διαμορφώθηκε στα 13 εκ. ευρώ, έναντι 17 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του  23 %, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 20 εκ. ευρώ  από 26 εκ. ευρώ  τον προηγούμενο χρόνο παρουσιάζοντας μείωση 22 %.


Τα αποτελέσματα προ φόρων, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, κατέγραψαν ζημιές ύψους 2,5 εκ. ευρώ από ζημιές ύψους 0,5 εκ. ευρώ ενώ τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αρνητικά κατά 0,9 εκ. ευρώ. 
 

Με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς η στρατηγική του Ομίλου ΣΙΔΜΑ είναι η διατήρηση της σημαντικής θέσης που κατέχει στον κλάδο του, σε μια συρρικνούμενη εγχώρια αγορά, και η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν ανάπτυξη των θυγατρικών του, πιστεύοντας ότι τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η ανάκαμψη θα έλθει από το εξωτερικό. Η συνεισφορά των θυγατρικών των Βαλκανίων στον κύκλο εργασιών του Ομίλου ανέρχεται ήδη στο 32% του συνόλου, ενώ στόχος για όλο το 2012 είναι να φτάσει στο 36%, ήτοι να αυξηθεί κατά 12%.

 

Συγχρόνως ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ λόγω της έλλειψης ρευστότητας τόσο των Τραπεζών όσο και της πελατείας του θεωρεί σήμερα ως ιδιαίτερα σημαντικό στόχος του την διατήρηση  επαρκούς  ρευστότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Όμιλος διατηρεί υψηλά διαθέσιμα, ενώ παράλληλα δρομολογεί την εκμετάλλευση μέρους των ιδιόκτητων ακινήτων του, η οποία θα του εξασφαλίσει πρόσθετη ρευστότητα και θα μειώσει τον δανεισμό του. Επίσης βρίσκεται σε συνεχή διαδικασία βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης μέσω της μείωσης των ημερών πίστωσης της πελατείας, γεγονός που αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα της αγοράς.

 

Τέλος, η ΣΙΔΜΑ ολοκληρώνει στο τέλος του πρώτου εξαμήνου τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πανέλων στις εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο, έργο που προβλέπεται να της αποφέρει εισόδημα περίπου 500 χιλ. ευρώ σε ετήσια βάση. Μελετά επίσης εναλλακτικές λύσεις για την εκμετάλλευση των λοιπών αδειών του Ομίλου που έχει εξασφαλίσει, για φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύς 2,5 ΜW.