Ζημιές μετά από φόρους 637 χιλ. ευρώ εμφάνισε η CPI το εννεάμηνο που έληξε στις 31/03/2012, έναντι ζημιών 383 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στη χώρα. 


Πιο συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας CPI για το εννεάμηνο 1/7/2011 – 31/3/2012, ανήλθε σε ευρώ 14.086 χιλ. από ευρώ  15.708 χιλ. κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, παρουσιάζοντας μείωση 10,3% που οφείλεται στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, την αυστηρότερη πιστωτική πολιτική που εφαρμόζεται και την αναβολή υλοποίησης projects από τους πελάτες της. 


Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων μειώθηκαν σε ευρώ 10.709 χιλ. από ευρώ 11.911 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ενώ τα έσοδα από υπηρεσίες μειώθηκαν σε ευρώ 3.376 χιλ  από ευρώ 3.796 χιλ. την ίδια περίοδο πέρυσι. 


Το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε και ανήλθε σε 20,3% έναντι 21,5%  το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν μείωση και διαμορφώθηκαν σε ευρώ 23 χιλ από ευρώ 310 χιλ κατά το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, λόγω της μείωσης του μικτού περιθωρίου και της επιβάρυνσης των εξόδων της εταιρείας από τα έξοδα αναδιάρθρωσης. 


Τέλος, οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας μειώθηκαν ανερχόμενες σε ευρώ 3.894 χιλ έναντι ευρώ 4.259 χιλ στις 30/6/2011, ενώ τα Ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου ανήρχοντο σε ευρώ 404 χιλ έναντι ευρώ 697 χιλ την αντίστοιχη περίοδο. 


Η εταιρεία CPI, λαμβάνοντας υπ'’ όψιν τις τρέχουσες συνθήκες, συνεχίζει, για την διανυομένη οικονομική χρήση, να εστιάζεται κυρίαρχα: 

  • στην μείωση του λειτουργικού της κόστους σε συνεχή και μόνιμη βάση
  • στην διατήρηση της ρευστότητάς της,
  • στην θωράκιση από επισφάλειες ακόμη και εις βάρος των πωλήσεων
  • στην προώθηση στην αγορά λύσεων και υπηρεσιών που αποβλέπουν σε μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων
  • στην ανάπτυξη εξαγωγικής δράσης και
  • στην διερεύνηση ευκαιριών αύξησης του μεριδίου της λόγω του αναμενόμενου consolidation του κλάδου.