Στα 66,3 εκατ. ευρώ ανήλθε η καθαρή ζημιά του Ομίλου της Γενικής Τράπεζας το α΄ τρίμηνο του 2012, έναντι ζημιάς 98,6 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012, τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν στα 27,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 24,7% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων από τόκους, τα οποία επηρεάστηκαν από το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.


Για το τρίμηνο, τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των προβλέψεων και της απομείωσης του ενεργητικού) ανήλθαν στα 32,6 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 8,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Ο Όμιλος συνεχίζει τον αυστηρό έλεγχο στα κόστη του. Τα λειτουργικά αποτελέσματα (πριν από προβλέψεις και απομείωση του ενεργητικού) ανήλθαν στα -5,3 εκατ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 είχαν ανέλθει στα 0,6 εκατ. ευρώ.


Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οι προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν στα 45,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν μείωση κατά 53,6 % σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Η θέση του Ομίλου στα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου απομειώθηκε περαιτέρω κατά 14,7 εκατ. ευρώ, σε αναμονή της συνολικής ζημιάς που θα προέκυπτε ύστερα από την ανταλλαγή. Στις 11 Απριλίου 2012, η ανταλλαγή των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που διέπονται από δίκαιο αλλοδαπής καθώς και των ενσώματων εγγυημένων τίτλων ολοκληρώθηκε. Η Τράπεζα αντάλλαξε ομόλογα ύψους 390 εκατ. ευρώ με νέα ομόλογα που προέκυψαν από το P.S.I. ύψους 181,4 εκατ. ευρώ.