Στα 2,34 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της Ελλάκτωρ το α΄τρίμηνο του 2012, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας αύξηση 30,14%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 7,19 εκατ. ευρώ, έναντι 6,56 εκατ. ευρώ, αύξηση 9,57%. 

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το α' τρίμηνο του 2012 σε  280,65  εκατ. ευρώ   έναντι 360,98  εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, μειωμένος κατά 22,25%.  


Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) ανήλθαν για το α' τρίμηνο του 2012 σε 27,21  εκατ. ευρώ έναντι  24,52  εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αυξημένα κατά  10,96%.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 51,68 εκατ. ευρώ έναντι 51,42  εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του  2011, αυξημένα κατά 0,5%.


Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των  0,014 ευρώ έναντι  0,010 ευρώ  για το αντίστοιχο διάστημα του 2011.


Ειδικότερα:


• O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε κύκλο εργασιών 193,60 εκατ. ευρώ έναντι 267,83  εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2011, μειωμένος κατά 27,72%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 4,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,79 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 8,35  εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου είναι 2,8 δις Ευρώ.


• Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο τρίμηνο του 2012 ενοποιημένα έσοδα 58,98 εκατ. ευρώ έναντι 69,19 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 14,75%, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 17,56 εκατ. ευρώ έναντι 20,70  εκατ. ευρώ μείωση 15,18% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 10,28 εκατ. ευρώ έναντι 11,60 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 11,35%.


• Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε για το  πρώτο τρίμηνο του 2012  σε 18,57 εκατ. ευρώ έναντι 17,87 εκατ. ευρώ,  αυξημένος κατά 3,91%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 5,13 εκατ. ευρώ έναντι 6,28  εκατ. ευρώ, μείωση 18,27% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 3,99  εκατ. ευρώ έναντι 4,50 εκατ. ευρώ, μείωση 11,26%.


• Ο κλάδος των Αιολικών πάρκων παρουσίασε για το  πρώτο τρίμηνο του 2012  ενοποιημένα έσοδα 7,80 εκατ. ευρώ έναντι 4,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 62,07%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 4,43 εκατ. ευρώ έναντι 2,30 εκατ. ευρώ, αύξηση 92,49% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 1,83 εκατ. ευρώ έναντι 1,11 εκατ. ευρώ, αύξηση 63,97%.


• Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο τρίμηνο του 2012  ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,51 εκατ. ευρώ έναντι 0,86 εκατ. ευρώ αύξηση 76,61%,  αποτελέσματα εκμετάλλευσης κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,38 εκατ. ευρώ και ζημίες μετά από φόρους 0,52 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,65 εκατ. ευρώ.  


Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, για το α' τρίμηνο του 2012, δεν υπήρξαν πωλήσεις, ενώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ήταν 0,06 εκατ. ευρώ, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι 3,34 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2011.


Τα αποτελέσματα  προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,63 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,37 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, και  τα  μετά από φόρους  διαμορφώθηκαν σε ζημίες 3,65 εκατ. ευρώ  για το πρώτο τρίμηνο του 2012, έναντι κερδών 1,17 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.