Αυξημένα κέρδη στα 5,8 εκατ. ευρώ από 1,5 εκατ. ευρώ εμφάνισε το α΄τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Νηρέας σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Οι πωλήσεις διατηρήθηκαν στα 44,2 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις σε νέες αγορές (χώρες εκτός ΕΕ) συνέχισαν να αναπτύσσονται δυναμικά, συμβάλλοντας στην άνοδο των εξαγωγών στα 35,1 εκατ. ευρώ.
Τα κέρδη του Ομίλου προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών αποθεμάτων (EBITDA προ επίδρασης βιολογικών αποθεμάτων) ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ το α΄τρίμηνο του 2011.

Επίσης, οι λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 2,7 εκατ. ευρώ από βασικές μειώσεις του κόστους και πρωτοβουλίες για την αύξηση της παραγωγικότητας, παρά την άνοδο στις τιμές των πρώτων υλών για ιχθυοτροφές και των μεταφορικών. Η επίδραση από την μεταβολή των βιολογικών αποθεμάτων στην εύλογη αξία, κατά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, ήταν 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τέλος, οι καλύτερες τιμές, η εστίαση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών κερδών και στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης απέφεραν 7,3 εκατ. ευρώ θετικές ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ταμειακές ροές μετά τις λειτουργικές δραστηριότητες και τις κεφαλαιακές επενδύσεις (free cash flow) διαμορφώθηκαν στα 5,5 εκατ. ευρώ.