Μείωση στα 3,76 εκατ. ευρώ από 8,18 εκατ. ευρώ κατέγραψε ο κύκλος εργασιών του ομίλου Βαρβαρέσος το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011. Οι εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 2,24 εκατ. ευρώ, ποσοστό 60% των συνολικών πωλήσεων. Τα αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του α΄ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 988χιλ. ευρώ έναντι κερδών 694χιλ.ευρώ ενώ τα κέρδη μετά φόρων της εταιρίας ανήλθαν σε 1,34 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 378χιλ.ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου.