Τα μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αποτελέσματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς για το α' τρίμηνο του 2012 , διαμορφώθηκαν σε κέρδη 298 εκατ. ευρώ, από την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου (έσοδο) που σχετίζεται με το PSΙ, ενισχύοντας τα καθαρά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της περιόδου.


Τα προ φόρων αποτελέσματα της Πειραιώς διαμορφώνονται σε ζημίες 80 εκατ. ευρώ.

 

Κύρια σημεία αποτελεσμάτων α'  τριμήνου 2012 

 

• Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας ανήλθαν σε 392 εκατ. ευρώ, +4% ετησίως. 

• Η μείωση του λειτουργικού κόστους επιταχύνθηκε με υποχώρηση 11% ετησίως χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση από την αναπόσβεστη αξία καταστημάτων που έκλεισαν το α' τρίμηνο ‘12 (6,4 εκατ. ευρώ). 

• Η υποχώρηση των δαπανών στην Ελλάδα έφτασε το 11% ετησίως, με τις δαπάνες προσωπικού να μειώνονται κατά 18%. 

• Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη έφτασαν τα 217 εκατ. ευρώ από 183 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011, +18% σε ετήσια βάση. 

• Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 296 εκατ. ευρώ +78% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της επίδρασης της μακράς περιόδου ύφεσης της ελληνικής οικονομίας (σωρευτική μείωση ΑΕΠ κατά 14% την περίοδο 2008-2011).

 

Εξέλιξη Αποτελεσμάτων 

 

Μειωμένα ήταν τα καθαρά έσοδα του Ομίλου από τόκους στα 236 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2012 από 304 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2011, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο αυξημένο έξοδο άντλησης ρευστότητας από το Ευρωσύστημα, στο υψηλότερο κόστος των καταθέσεων, αλλά και στη μείωση των τόκων επί των ομολόγων. 


Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην Ελλάδα να έχουν σημαντική μείωση, ενώ το αντίστοιχο αποτέλεσμα του εξωτερικού να είναι στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι παρά την υποχώρηση των δανείων κατά 4%. 

 

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών εμφανίζονται μειωμένα κατά 8% στα 43 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2012, με την υποχώρηση να συνδέεται με την κάμψη της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα και κυρίως για δάνεια. Οι προμήθειες εμπορικής τραπεζικής ήταν 38 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2011 (-7%). 


Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας διαμορφώθηκαν το α' τρίμηνο 2012 στα 392 εκατ. ευρώ από 376 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, με τη θετική συμβολή των χρηματ/κών αποτελεσμάτων. 


Υπενθυμίζεται ότι τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά κατά 84 εκατ. ευρώ από την επαναγορά υβριδικών τίτλων και τίτλων μειωμένης εξασφάλισης που ολοκληρώθηκε στις 14.03.12. Τα έξοδα λειτουργίας του Ομίλου μειώθηκαν κατά 11% σε συγκρίσιμη βάση, χωρίς την εφάπαξ επιβάρυνση από την πλήρη απόσβεση των καταστημάτων που έκλεισαν το α' τρίμηνο 2012 ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.


Με την εφάπαξ αυτή επιβάρυνση η μείωση διαμορφώθηκε στο 8% σε ετήσια βάση στα 174 εκατ. ευρώ. Ο ετήσιος στόχος για το 2012 που είχε τεθεί στην αρχή της χρονιάς από τη Διοίκηση της Τράπεζας για -10% είναι επιτεύξιμος. Ανά κατηγορία εξόδων, οι αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν στα 83 εκατ. ευρώ (-13% σε ετήσια βάση). Ο αντίστοιχος ρυθμός μείωσης ήταν -18% στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό ήταν -1%. 


Η προσπάθεια εξορθολογισμού των γενικών εξόδων διοίκησης απέφερε ετήσια μείωση 9% στα 64 εκατ. ευρώ, με σημαντική υποχώρηση στην Ελλάδα (-10%), ενώ στο εξωτερικό η αντίστοιχη μείωση ήταν 6%. 


Οι αποσβέσεις παρουσίασαν ετήσια αύξηση 24% στα 26 εκατ. ευρώ εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας 65 καταστημάτων του Ομίλου στο α' τρίμηνο του έτους (18 στην Ελλάδα, 47 στο εξωτερικό), γεγονός που οδήγησε στη εφάπαξ μεταφορά στο αποτέλεσμα ολοκλήρου του αναπόσβεστου κόστους αυτών (6,4 εκατ. ευρώ). Η προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώθηκε το α' τρίμηνο 2012 σε 217 εκατ. ευρώ από 183 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο 2011, αυξημένη κατά 18%. Οι προβλέψεις για δάνεια και απαιτήσεις ανήλθαν σε 294 εκατ. ευρώ +77% σε ετήσια βάση, αντιστοιχώντας σε 323 μονάδες βάσης ως προς το μέσο όρο των δανείων του Ομίλου (175 μ.β. το 1ο 3μηνο ’11), κυρίως λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών συνθηκών της ελληνικής οικονομίας. 


Το έξοδο προβλέψεων δανείων ειδικά για την Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 338 μ.β. από 171 μ.β. το α' τρίμηνο ΄11 και 264 μ.β. για το εξωτερικό από 190 μ.β. αντίστοιχα. 


Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημία 80 εκατ. ευρώ, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το α' τρίμηνο 2012 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε κέρδη 298 εκατ. ευρώ, από την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου (έσοδο) που σχετίζεται με το PSΙ ενισχύοντας τα καθαρά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια της περιόδου.


Δήλωση Μ. Σάλλα

 

«Η εθελοντική συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στη διαγραφή μεγάλου μέρους του δημόσιου χρέους (PSI) δημιούργησε τις προϋποθέσεις καλύτερης αντιμετώπισης του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας. Οι τράπεζες, εξ αυτού του λόγου, υπέστησαν πολύ σοβαρές κεφαλαιακές απώλειες. 

 

Με την καταβολή των 18 δισ. ευρώ από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) αποκαθίσταται μέρος των ζημιών αυτών και οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνονται στο απαιτούμενο εποπτικά επίπεδο, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη θωράκιση της φερεγγυότητας του πιστωτικού μας συστήματος. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, με την καταβολή των 4,7 δισ. ευρώ από το ΕΤΧΣ, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται το Μάρτιο του 2012 στο 9,0% (pro-forma)».

 

Δήλωση Στ. Λεκάκου

 

«Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα του α' τριμήνου 2012 του Ομίλου Πειραιώς σημείωσαν ετήσια άνοδο 4%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 8% ετησίως (ή 11% σε συγκρίσιμη βάση), διαμορφώνοντας τα προ προβλέψεων αποτελέσματα στα 217 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 18%. Το έξοδο προβλέψεων δανείων και λοιπών απαιτήσεων το α' τρίμηνο 2012 αυξήθηκε κατά 78% ετησίως στα 296 εκατ. ευρώ λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα (ΑΕΠ 1ου 3μηνου 2012 -6,2%) διαμορφώνοντας τα προ φόρων αποτελέσματα σε ζημία 80 εκατ. ευρώ. Με την αναγνώριση του υπόλοιπου αναβαλλόμενου φόρου εσόδου που σχετίζεται με το PSI, τα καθαρά αποτελέσματα του 1ου 3μήνου διαμορφώθηκαν σε κέρδος 298 εκατ. ευρώ».