Ζημιές ύψους 1,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 300.000 ευρώ εμφάνισε το α΄τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης η Έλαστρον. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε  14,7 εκ. ευρώ έναντι 21,7 εκ. ευρώ ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε ζημιά  0,6 εκ. ευρώ έναντι κερδών  1,2 εκ. ευρώ το 2011.