Στα 436 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της MLS Πληροφορική Α.Ε. το α΄τρίμηνο, από 849 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, σημειώνοντας πτώση 48,5%. 

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 17,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 17,4 εκατ. ευρώ στις 31.03.2011.


Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,1 εκατ.ε υρώ από 2,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011(-25%). 


Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 1,6 εκατ. ευρώ  το ίδιο διάστημα πέρσι μειωμένα κατά 23%.


Η εταιρεία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και ικανοποιητική ρευστότητα.


Τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου του 2012 δεν είναι ευθέως συγκρίσιμα με αυτά του αντίστοιχου τριμήνου του 2011 στα οποία είχε συμπεριληφθεί το 50% του έργου των διαδραστικών πινάκων MLS ΙQBoard συνολικού ποσού 1,6 εκατ. ευρώ(2010-2011). Η MLS συμμετέχει και φέτος σε νέους διαγωνισμούς για τους διαδραστικούς πίνακες συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατ. ευρώ και αναμένει την εξέλιξή τους μέχρι το τέλος του έτους.

 

Άλλωστε, το α' τρίμηνο του έτους είναι καλύτερο από το τελευταίο τρίμηνο του 2011 που περιλαμβάνει και τις πωλήσεις της εορταστικής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις εξαγωγές που ξεκίνησαν πρόσφατα.