Στα 4,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, σημειώνοντας αύξηση 56,9%.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 26,1 εκατ. ευρώ, έναντι 13,2 εκατ. ευρώ το α'’ τρίμηνο του 2011, αυξημένες κατά 97,7% κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από την ενεργειακή δραστηριότητα της εταιρείας, συνεπεία της μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 9,5 εκατ. ευρώ το α'’ τρίμηνο του 2011, αυξημένα κατά 96,8%.


Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 7,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011, αυξημένες κατά 100%.


Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) ανήλθε σε 13,1 εκατ. ευρώ, έναντι 5,8 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένη κατά 127,2%. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 8,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 119,8%.


Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2011, αυξημένα κατά 50%.


Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 4,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,6 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 56,9%.


Οι επενδύσεις του Ομίλου το α’ τρίμηνο του 2011 ανήλθαν σε 65,5 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα συνεχίζεται.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο, ενώ η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (ταμειακά διαθέσιμα μείον τραπεζικός δανεισμός) διαμορφώθηκε στα 220,4 εκατ. ευρώ.


Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 350 MW, ενώ ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 391,5 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


H εταιρεία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 1,482 MW αιολικών πάρκων, ενώ διαθέτει άδειες παραγωγής για 362 MW υδροηλεκτρικών έργων. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 733 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.