Στα 81,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η ζημία του Ομίλου της Marfin Investment Group (MIG) το α΄ τρίμηνο του 2012.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, οι ενοποιηµένες πωλήσεις τριµήνου ανήλθαν σε 320,4 εκατ. ευρώ.


Τα µικτά κέρδη βρίσκονται στα 23,9 εκατ. ευρώ.


Σε εταιρικό επίπεδο, οι ζηµίες µετά από φόρους έφθασαν σε 9,1 εκατ. ευρώ.


Η Καθαρή Θέση (NAV) του οµίλου βρίσκεται στα 1,7 δισ. ευρώ αντιπροσωπεύοντας NAV 2,22 ευρώ ανά µετοχή.


Τέλος, τα τρέχοντα επίπεδα ρευστών διαθεσίµων σε εταιρικό επίπεδο φθάνουν τα 135,9 εκατ. ευρώ. Το πρώτο τρίµηνο του 2012, συνέχισε να επηρεάζεται από την οικονοµική και πολιτική κρίση στην Ελλάδα καθώς και από την εποχικότητα που επιδρά στην πλειοψηφία των εταιρειών της MIG.


Το πρώτο τρίµηνο είναι παραδοσιακά από τα δυσµενέστερα τρίµηνα του έτους για τις περισσότερες από τις εταιρείες του Οµίλου, πολλές από τις οποίες έχουν δραστηριότητες µε υψηλή εποχικότητα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εταιρείες του οµίλου, διατήρησαν την ηγετική θέση στα µερίδια αγοράς και βελτιστοποίησαν περαιτέρω το κόστος τους.