Στα 14,7 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημίες της Βιοχάλκο το α' τρίμηνο του 2012, έναντι κερδών 6,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά το α’ τρίµηνο 2012 µειώθηκε κατά 4,9% και ανήλθε σε 818 εκατ. ευρώ έναντι 860 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011.


Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 37,6 εκατ. ευρώ, έναντι 70,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων και δικαιωµάτων τρίτων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 22,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 18,3 εκατ. ευρώ, του α’ τριµήνου του 2011.


Τα οικονοµικά αποτελέσµατα και κατά την τρέχουσα περίοδο, έχουν επηρεαστεί δυσµενώς από τη συνεχιζόµενη έντονη ύφεση στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονοµία, που έχει σηµαντικά µειώσει την εγχώρια ζήτηση ειδικά για προϊόντα που απευθύνονται στον κατασκευαστικό κλάδο καθώς και από την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη.


Παράλληλα, η κρίση ρευστότητας έχει αυξήσει το χρηµατοοικονοµικό κόστος, ενώ η αύξηση του κόστους ενέργειας συµπιέζει περαιτέρω τα περιθώρια κερδοφορίας.


Τα αποτελέσµατα προ φόρων της ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε., κατά το α’ τρίµηνο του 2012 ανήλθαν σε ζηµίες 0,15 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 1,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ενώ τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 0,3 εκατ. (ή -0,0014 ευρώ ανά µετοχή) έναντι κερδών 0,8 εκατ. ευρώ το 2011 (ή 0,0044 ευρώ ανά µετοχή).


Μέσα σε αυτό το δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, βασικός στόχος των θυγατρικών εταιριών παραµένει, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, η διείσδυση σε νέες αναπτυσσόµενες αγορές και η ανάπτυξη νέων προϊόντων.