Ζημίες 537 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο του έτους λόγω των ιδιαίτερα αρνητικών αποτελεσμάτων από χρηματοοικονομικές πράξεις στην Ελλάδα και της αύξησης των προβλέψεων του Ομίλου κατά 47% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας, το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ιδιαίτερα δυσμενές (-6,2% πτώση ΑΕΠ στο α' τρίμηνο του 2012) επιδεινώνοντας την ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών.

Το ύψος των δανείων σε καθυστέρηση του Ομίλου ως προς το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε στο 14% του συνολικού χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, στην Ελλάδα το ποσοστό ανήλθε σε 15,5% έναντι 13% στο τέλος του 2011. Αντίθετα, στην Τουρκία που χαρακτηρίζεται από υγιείς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, το ύψος των καθυστερήσεων ως προς το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε οριακά σε 5% έναντι 4,8% το 2011. Παρά την καθυστέρηση της ανάκαμψης των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης στην Ευρωζώνη, η μεταβολή της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου στην περιοχή εμφανίζει σημάδια σταθεροποίησης.

Οι προβλέψεις του α' τριμήνου του 2012 (559 εκατ.ευρώ ) αυξήθηκαν κατά +47% έναντι του α' τριμήνου του 2011. Το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση ανέρχεται στα υψηλά επίπεδα του 56% σε επίπεδο Ομίλου και 57% στην Ελλάδα, πριν βεβαίως ληφθούν υπόψη οι πάσης φύσεως εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ωστόσο παρά τη μείωση των καταθέσεων στην Ελλάδα κατά περίπου 30% σωρευτικά από τα τέλη του 2009, το δανειακό χαρτοφυλάκιο συνεχίζει να χρηματοδοτείται από καταθέσεις με το όγκο δανείων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται στο 105% στην Ελλάδα και στο 111% στον Όμιλο.

Οι εκροές καταθέσεων της ΕΤΕ κατά το β' τρίμηνο του 2012 ήταν χαμηλότερες αυτών του α' τριμήνου και διαμορφώθηκαν στα -1,3 δισ.ευρώ, -3,1% από το α' τρίμηνο του 2012.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Απόστολος Ταμβακάκης, επισημαίνει ότι η πρόσφατη εισροή κεφαλαίων από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποκατέστησε την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου ύστερα από την απομείωση του κεφαλαίων του εξαιτίας της συμμετοχής της Τράπεζας στη διαδικασία του PSI, γεγονός που αφενός διασφαλίζει απρόσκοπτη πρόσβαση σε ρευστότητα από το ευρωσύστημα και αφετέρου επιτρέπει στην Τράπεζα να εξαλείψει την άντληση ρευστότητας από την Τράπεζα της Ελλάδος μέσω του μηχανισμού Έκτακτης Παροχής
Ρευστότητας (ELA).
«Ως εκ τούτου, η Τράπεζα έχει πρόσβαση σε αποθέματα ρευστότητας που μπορούν να καλύψουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο, παρά την παρατηρούμενη κινητικότητα στις καταθέσεις τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, φαινόμενο που τείνει να αποκλιμακώνεται», αναφέρει ο κ.Ταμβακάκης.

«Η Εθνική Τράπεζα, με απόλυτη συνέπεια στο θεσμικό ρόλο της, ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας που έχει διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο σε κρίσεις στην ιστορία της χώρας μας, θα πρωτοστατήσει και πάλι στην εθνική προσπάθεια να ξεπερασθεί όσο πιο ομαλά γίνεται αυτή η πρωτοφανής κρίση», επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ.Ταμβακάκης.