Στα 300 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά αποτελέσματα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 

 

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 159,7 εκατ. ευρώ, έναντι 171,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011, μειωμένες κατά 6,9%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων πωλήσεων στον τομέα των κατασκευών.
 

Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκε σε 30,4 εκατ. ευρώ, έναντι 19,3 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 57,5% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011, επηρεασμένη κυρίως από τον τομέα της Ενέργειας.


Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 15,9 εκατ. ευρώ, έναντι 8,9 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, αυξημένα κατά 76,9%.


Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 9,4% και διαμορφώθηκαν σε 2,4 εκατ. ευρώ έναντι  2,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη πριν την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.


Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το εν λόγω διάστημα ανήλθαν σε 70,8 εκατ. ευρώ και αφορούν κυρίως στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 637,6 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όμιλος κατέχει χρηματικά διαθέσιμα ύψους 338,3 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε 975,9 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε 663,4 εκατ. ευρώ.
 

Στις επιμέρους δραστηριότητες: το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Ομίλου  ανήλθε σε περίπου 1,76 δις ευρώ, το 34% του οποίου προέρχεται από τις αγορές του Εξωτερικού. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαμορφώθηκε σε 92,9 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, σημειώνοντας μείωση κατά 27,4%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT) του τομέα διαμορφώθηκαν σε  -0,7 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.
 

Στο Real Estate, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 0,6 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και υπήρξαν λειτουργικές ζημίες 2,3 εκατ. ευρώ κυρίως από αποτιμήσεις έναντι λειτουργικών κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011.
 

Στον τομέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 5,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011, μειωμένος κατά 26,7% ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) μειώθηκε σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,2 εκατ. ευρώ την περυσινή περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τομέα προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του έργου της Ιόνιας Οδού, και από την εκμετάλλευση σταθμών αυτοκινήτων.
 

Στον τομέα της παραγωγής Ενέργειας από θερμικές πηγές, τα έσοδα για τον Όμιλο ανήλθαν σε 41,2 εκατ. ευρώ έναντι 24,3 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2011, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 5,9 εκατ. ευρώ έναντι λειτουργικών κερδών 3,6 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο του 2011.
 

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όμιλος μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, θυγατρική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε, λειτουργεί 350 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στην Ελλάδα, την Πολωνία και την Βουλγαρία, ενώ άλλα 391,5 MW είτε κατασκευάζονται είτε είναι έτοιμα ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή τους, εκ των οποίων 235,5 MW στην Ελλάδα, 18 MW στην Πολωνία και 138 MW στις ΗΠΑ.
 

Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ανήλθαν σε 18,7 εκατ. ευρώ, έναντι 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένα κατά 96,7% ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, έναντι 3,7 εκατ. ευρώ το α τρίμηνο του  2011, αυξημένα κατά 122%.