Στα 9.036.985,68 ευρώ διαμορφώθηκε η ζημία του Ομίλου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Λέσβου το α' τρίμηνο του 2012, έναντι ζημιάς 11.986.893 ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 13.219.458,35 ευρώ, έναντι 14.861.716,42 ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2011, παρουσιάζοντας μείωση 11,05 % .


Οι λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιά 5.926.259,32 ευρώ κατά το α' τρίμηνο, έναντι ζημιών 9.112.662,24 ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης.Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου της 31.03.2012 ανήλθε σε ποσό  72.758.182 ευρώ (31.12.2011: 65.225.093 ευρώ), έναντι κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού ποσού 33.840.370 ευρώ (31.12.2011: 33.607.149 ευρώ).


Εν’ όψει των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου έχει αποφασίσει να προβεί σε μία σειρά ενεργειών, οι σημαντικότερες των οποίων αφορούν:

Α) Τροποποίηση των πιστωτικών όρων με τους κύριους προμηθευτές του Ομίλου και ειδικότερα τους προμηθευτές καυσίμων, με σκοπό την σύγκλιση του χρόνου αποπληρωμής των εμπορικών του υποχρεώσεων και την είσπραξη των εμπορικών του απαιτήσεων.

Β) Την πιθανή αποεπένδυση παγίων περιουσιακών στοιχείων. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε εύλογο χρονικό διάστημα στην πώληση πλοίων αναπόσβεστης αξίας € 36.000.000, περίπου, γεγονός που θα συμβάλει στην βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων κατά ποσό € 6.000,000 περίπου 

Γ) Συρρίκνωση της δραστηριότητας της εταιρείας, δεδομένου ότι η επέκταση των δραστηριοτήτων της, τους προηγούμενους μήνες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα εξαιτίας της μη αναμενόμενης ανατροπής των γενικών οικονομικών συνθηκών της χώρας, όσο και της μεγάλης αύξησης των τιμών των καυσίμων, τα οποία αποτελούν σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους του Ομίλου.


Έτσι επανακαθορίστηκε η χρήση των πλοίων του Ομίλου και η γενικότερη αναδιάρθρωση των λειτουργιών της επιχείρησης, αποφασίσθηκε η διακοπή συμβάσεων ναυλώσεων συγκεκριμένων πλοίων, το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης των οποίων, είναι ζημιογόνο, και επαναξετάσθηκαν οι συμβάσεις πρακτορεύσεως , η πιστωτική πολιτική προς τις μεταφορικές εταιρείες καθώς και η μείωση αποδοχών του προσωπικού.


Σημειώνεται ότι μέσα στη χρήση 2011 και κατά την τρέχουσα περίοδο και έως την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων η εταιρεία διέκοψε την χρονοναύλωση έξι πλοίων λόγω των αρνητικών λειτουργικών αποτελεσμάτων. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω οι παρούσες ενδιάμεσες καταστάσεις οικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας και του Ομίλου έχουν ετοιμαστεί στη βάση της δυνατότητας ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων τους.


Αντιστοίχως οι ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές σχετικές με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, τα ποσά και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ή άλλες προσαρμογές οι οποίες θα ήταν ως αποτέλεσμα της μη δυνατότητας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου.