Κέρδη έναντι ζημιών κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο η Βαλκάν Ακίνητα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε κέρδη 372 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 135 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία της τάξης των 18 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 40 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 372 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 135 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. 


Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, η Βαλκάν Ακίνητα Α.Ε. σημείωσε: 


Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (E.B.I.T.) διαμορφώθηκαν σε ζημία της τάξης των 18 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 40 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. 


Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιά 164 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 86 χιλ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα. 


Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες και μη δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημιά 164 χιλιάδων ευρώ έναντι ζημιών 86 χιλ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.