Τη σύγκληση της ετήσιας Γ.Σ. για τις 28/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η επιστροφή κεφαλαίου και η έγκριση του μερίσματος, αποφάσισε η διοίκηση της Motor Oil, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 


Η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:
 

- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 

- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 

- Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος 

- Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008 

- Έγκριση μερίσματος 

-Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών 

- Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2012 

- Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού
 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Α’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00 στο ως άνω Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel (Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 2, Πλατεία Συντάγματος). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την Α’ Επαναληπτική Συνέλευση θα ακολουθήσει Β’ Επαναληπτική Συνέλευση την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00 ομοίως στο ως άνω Ξενοδοχείο.