Στα 1,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες προ φόρων για την ΕΛΓΕΚΑ το α τρίμηνο του 2012, από κέρδη 100.000 ευρώ το α τρίμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έδωσε η εταιρεία στη δημοσιότητα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν  στα 1,7 εκατ. ευρώ από ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011 εμφανίζοντας πτώση κατά 16,8%.

Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 85,2 εκατ. ευρώ, έναντι 88,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2011.