Αύξηση ζημιών κατέγραψε τόσο σε επίπεδο ομίλου όσο και σε επίπεδο μητρικής, η Βιοκαρπέτ το πρώτο τέταρτο του έτους.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:


ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ­

Οι καθαρές πωλήσεις του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 18,46 εκατ.€ έναντι 19,93 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ητοι μείωση κατά 7,37%. ­ Οι εξαγωγές του ΟΜΙΛΟΥ ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 9,54 εκατ. € έναντι 11,01 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Ητοι μείωση κατά 13,35%.

Οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 51,68% του τζίρου του Α΄τριμήνου 2012. ­

Οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 0,81 εκατ.€, έναντι κερδών 0,68 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

­ Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 3,57 εκατ.€, έναντι ζημίας 1,25 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. ­

Οι ενοποιημένες καθαρές ζημίες που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας, μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και μετά την αφαίρεση των φόρων, ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 3,52 εκατ. € έναντι ζημίας 1,22 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Μητρική Εταιρία « ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.»

­ Οι καθαρές πωλήσεις την μητρικής εταιρίας ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 2,33 εκατ.€ έναντι 2,25 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. ­

Οι ζημίες της μητρικής εταιρίας προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBIDTA), ανήλθαν κατά το Α΄τρίμηνο του 2012 σε 0,50 εκατ.€ έναντι ζημίας 0,24 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. ­

Οι ζημίες μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 0,98 εκατ.€ κατά το Α΄τρίμηνο του 2012, έναντι ζημίας 0,50 εκατ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.