Οι πωλήσεις της Εταιρείας στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 9.065 χιλ. €, μειωμένες κατά 1,6% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους (Q1 2011: 9.215 χιλ. €), κυρίως λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών της αγοράς.

Τα μικτά αποτελέσματα μειώθηκαν κατά 5,0% και ανήλθαν σε 5.121 χιλ. € (Q1 2011: 5.389 χιλ. €), ενώ σαν ποσοστό επί των πωλήσεων μειώθηκαν κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες ανερχόμενα στο 56,5%, κυρίως λόγω των αυξημένων τιμών των αγοραζόμενων υλικών και του μείγματος των πωληθέντων προϊόντων.

Τα οργανικά έξοδα (διοίκησης και διάθεσης) παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 11,8% στην υπό εξέταση περίοδο και ανήλθαν σε 4.864 χιλ. € (Q1 2011: 5.513 χιλ. €), κυρίως λόγω της μειωμένης διαφημιστικής δαπάνης. Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης παρέμειναν στα ίδια περίπου χαμηλά επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (Q1 2012: 30 χιλ. €, Q1 2011: 28 χιλ. €), ενώ τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 269 χιλ. € (Q1 2011: έσοδο 41 χιλ. €), κυρίως ως αποτέλεσμα των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και των εξόδων αναδιοργάνωσης της περιόδου.

Για τους προαναφερθέντες λόγους, τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε κέρδη 18 χιλ. €, έναντι ζημίας 55 χιλ. € της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη 21 χιλ. €, έναντι ζημίας 53 χιλ. €. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους, τέλος, εμφάνισαν ζημία 13 χιλ. € έναντι ζημίας 131 χιλ. € στο πρώτο τρίμηνο του 2011.