Η PASAL Development Α.Ε. ανακοινώνει ότι τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου του 2012 (προ αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες) ανήλθαν σε ζημιές € 86 χιλ. έναντι κερδών € 1,1 εκ. του 1ου τριμήνου του 2011.

Τα αποτελέσματα μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημιές €1,6 εκ.έναντι ζημιών € 89 χιλ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου.

Τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) ανήλθαν σε 1,7 εκ.έναντι € 1,9 εκ.του 1ου τριμήνου του 2011.

Η καθαρή αξία του ενεργητικού προ αναβαλλόμενης φορολογίας (NAV) την 31.3.2011 διαμορφώθηκε σε €62,5 εκ.(€ 4,17 ευρώ / μετοχή) έναντι €63,8 εκ.την 31.12.2011 ενώ αντίστοιχα η καθαρή αξία του ενεργητικού μετά από την αναβαλλόμενη φορολογία (triple net NAV) ανήλθε σε €45,9 εκ.(€ 3,07 ανά μετοχή).

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του 1ου τριμήνου ανήλθε σε134,6 εκ. ευρώ, χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή σε σχέση με το τέλος της χρήσης του 2011 (€ 134,4 εκ).

Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου στις 31.3.2012 ανήλθε σε €172,5 εκ.