Σύμφωνα με τα εγκριθέντα οικονομικά στοιχεία ο κύκλος των εργασιών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 127,7 εκ. € μειωμένος κατά 12,6% έναντι της αντίστοιχης περσυνής περιόδου.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών της Σερβίας) ανήλθε σε 170,4 εκ. € μειωμένος κατά 11,8% έναντι της περσυνής περιόδου.

Το Μικτό Περιθώριο Κέρδους της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθε σε 16,12% έναντι -3,83% της περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε 23,91% έναντι 7,81% της περσυνής περιόδου.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 11,3 εκ. € έναντι ζημιών 9,9 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 26,7 εκ. € έναντι κερδών 8 εκ. €.

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. ανήλθαν σε κέρδη 6,5 εκ.€ έναντι ζημιών 20,3 εκ. € της αντίστοιχης περσυνής περιόδου, παρουσιάζοντας θετικό πρόσημο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον Όμιλο ανήλθε σε κέρδη 7,3 εκ. € έναντι ζημιών 5,2 εκ. € της περσυνής περιόδου.