Οι συνολικές ταξινομήσεις αυτοκινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε 17.179 μονάδες σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 32,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του  2011 όταν είχαν ανέλθει σε 25.267 μονάδες. Η SUZUKI το πρώτο τρίμηνο του 2012 πραγματοποίησε 712 ταξινομήσεις αυτοκινήτων οι οποίες αντιστοιχούν σε μερίδιο αγοράς 4,1% και την κατατάσσουν στην 10η θέση μεταξύ των εισαγωγέων αυτοκινήτων.

 

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 44,6 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 19,3% σε σχέση με τις πωλήσεις των € 55,3 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2011. Αντίστοιχα οι πωλήσεις της Εταιρείας το πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθαν σε € 36,0  εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 24,1% σε σχέση με τις πωλήσεις των 47,4 εκατ. του πρώτου τριμήνου του 2011.

Τα μικτά κέρδη του πρώτου τριμήνου του 2012 ανήλθαν σε € 8,8 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 2,8 εκατ. για την Εταιρεία όταν το πρώτο τρίμηνο του 2011 ήταν € 12,8 εκατ. για τον Όμιλο και € 5,7 εκατ. για την Εταιρεία.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) του πρώτου τριμήνου 2012 διαμορφώθηκε σε € -1,3 εκατ. για τον Όμιλο και σε € -3,2 εκατ. για την Εταιρεία. Οι ζημίες προ φόρων του πρώτου τριμήνου 2012 ανήλθαν σε € 10,3 εκατ. για τον Όμιλο και σε € 7,7 εκατ. για την Εταιρεία.

Οι Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες του Ομίλου παραμένουν θετικές € 12,4 εκατ. και βελτιωμένες κατά € 1,6 εκατ. σε σχέση με το 2011, χάρη στη μείωση του επιπέδου των αποθεμάτων και στην επιτυχή διαχείριση των απαιτήσεων.

Η προσπάθεια της Διοίκησης του Ομίλου για περιστολή των λειτουργικών εξόδων είναι συνεχής και είχε σαν αποτέλεσμα στο πρώτο τρίμηνο την μείωση τους σε επίπεδο Ομίλου κατά € 1,7 εκατ. Έτσι τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του Ομίλου την 31.03.2012 ανήλθαν σε € 16,6 εκατ., που αντιστοιχεί σε ποσοστό μείωσης κατά 9,3% σε σχέση με τα  € 18,3 εκατ. της 31.03.2011.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου μειώθηκε κατά € 31,1 εκατ. ήτοι 9,3%, από € 334,9 εκατ. την 31.03.2011 σε 303,8 εκατ. την 31.03.2012, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου την 31.03.2012 διαμορφώθηκε σε 278,6 εκατ.