Σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες οικονομικές καταστάσεις A’ τριμήνου 2012, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems AE κατήλθε στα 3.978 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση ύψους 16,91% σε σχέση με το αντίστοιχο A’ τρίμηνο 2011 (4.787 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη έκλεισαν στα 1.470 χιλ. ευρώ εμφανίζοντας μείωση κατά 9,25% έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης περιόδου 2011 (1.620 χιλ. ευρώ). Οι Ζημίες Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν το ποσό των 352 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 1.426 χιλ. ευρώ το A’ τρίμηνο 2011.

Οι Ζημιές προ φόρων έφθασαν τις 494 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 580 χιλ. ευρώ το A’ τρίμηνο 2011, ενώ οι Ζημίες μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος του Ομίλου, έφθασαν το ποσό των 530 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 549 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο .

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας έκλεισε στα 2.841 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας πτώση  της τάξεως του 22,57% σε σχέση με το αντίστοιχο A’ τρίμηνο 2011 (3.669 χιλ. ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.052 χιλ. ευρώ μειωμένα κατά 14,00% σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο του 2011 (1.223 χιλ. ευρώ). Οι Ζημίες Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA), έφθασαν τις  398 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.417 χιλ. ευρώ το Α’ τρίμηνο 2011.

 

Οι Ζημίες  προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 541 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών ύψους 569 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο ενώ τα Αποτελέσματα μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος της Μητρικής εμφάνισαν ζημιές ύψους 560 χιλ. ευρώ  έναντι ζημιών ύψους 523 χιλ. ευρώ το Ά τρίμηνο 2011.