Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε € 137,75 εκατ. έναντι € 160,16 εκατ.  την αντίστοιχη περίοδο του 2011, μειωμένος κατά 14,0%.

Το μικτό κέρδος του ομίλου  κατά το πρώτο τρίμηνο της χρήσης του 2012 υποχώρησε κατά 30,2% και ανήλθε σε € 2,68 εκατ. έναντι € 3,84 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του  2011. Η μείωση αυτή του μικτού κέρδους βρίσκεται σε συνάρτηση της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και στην αύξηση του ποσοστού της απόδοσης κερδών στους παίκτες (payout) κυριότερα στην προϊοντική κατηγορία των παιχνιδιών.

 

Παρά τη μείωση του μικτού κέρδους, η θεαματική μείωση των λειτουργικών εξόδων περιόρισε δραστικά τη μείωση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου που διαμορφώθηκαν σε € 1,53 εκατ. έναντι €1,88 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του  2011 (μείωση 18,7%).

Ειδικότερα για την περίοδο του πρώτου τριμήνου του 2012, τα λειτουργικά έξοδα του ομίλου υποχώρησαν κατά 45,5%  και διαμορφώθηκαν σε € 1,50 εκατ. (1,1% επί του κύκλου εργασιών) έναντι σε € 2,76 εκατ. (1,7% επί του κύκλου εργασιών) της αντίστοιχης περιόδου το 2011. Η μείωση αυτή αντανακλά τον στρατηγικό ανασχεδιασμό της διοίκησης με στόχο τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των επιχειρηματικών πόρων του ομίλου.

Η εξάλειψη των δανειακών υποχρεώσεων, είχε ως αποτέλεσμα το μεγάλο περιορισμό των χρηματοοικονομικών εξόδων και συνέβαλε στη διαμόρφωση κερδοφόρου αποτελέσματος μετά από φόρους και δικαιωμάτων μειοψηφίας (ΕΑΤΑΜ) ύψους € 1,04 εκατ. έναντι κερδών € 0,77 εκατ. κατά το πρώτο τρίμηνο του 2011.  (+36,3%)


Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου κατά την 31/3/2012 διαμορφωθήκαν οριακά αυξημένα σε σχέση με τις 31.12.2011 και ανήλθαν σε € 43,34 εκατ.