Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε € 224,9 εκατ. έναντι € 212,2 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, καταγράφοντας αύξηση 6%.

H αύξηση αυτή οφείλεται αποκλειστικά στις αυξημένες τιμές των καυσίμων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, αφού ο όγκος πωλήσεων σημείωσε μείωση της τάξεως του 8%. Η μείωση του όγκου των πωλήσεων οφείλεται στη μείωση της ζήτησης για καύσιμα στο σύνολο της αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι ανήλθε σε 12%.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε € 9,9 εκατ. έναντι € 10,7 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, μειωμένα κατά 8%. Παρά τη μείωση αυτή του μικτού κέρδους, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,2 εκατ. έναντι € 2,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011, παρουσιάζοντας αύξηση 9,0%, ως αποτέλεσμα των εκτεταμένης προσπάθειας περιορισμού των λειτουργικών εξόδων της μητρικής ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ.

Ωστόσο, λόγω της σημαντικής αύξησης των χρηματοοικονομικών εξόδων, λόγω αύξησης του κόστους δανεισμού και παρά τη μείωση των δανείων, τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) αλλά και τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) διαμορφώθηκαν σε οριακά θετικό επίπεδο. Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 2,5 εκατ. αυξημένα κατά 6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2011, τα κέρδη προ φόρων σε € 0,5 εκατ. έναντι € 0,7 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε € 0,4 εκατ. έναντι κέρδους € 0,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2011.