Αύξηση κερδών και κύκλου εργασιών εμφάνισε το α' τρίμηνο του 2012 ο Όμιλος Axon.

 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 67.562 χιλ. ευρώ και 49.967 χιλ. ευρώ αντίστοιχα κατά το συγκριτικό τρίμηνο της προηγούμενης χρήσεως, παρουσιάζοντας αύξηση 35,2%. 


Η σημαντική αύξηση, παρά τις γενικότερα δυσμενείς οικονομικές και επιχειρηματικές συνθήκες, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών των θυγατρικών του Tομέα Yγείας λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας και πληρότητας της Α΄ & Β΄ βάθμιας περίθαλψης, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης της επέκτασης - ανάπτυξης δραστηριοτήτων & παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ασθενείς του εξωτερικού. Επιπρόσθετα η αύξηση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην επέκταση των συμβάσεων προς τους ασφαλισμένους των ενοποιούμενων ασφαλιστικών Ταμείων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 


Τα ενοποιημένα κέρδη/ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 17.257 χιλ. ευρώ έναντι 6.024 χιλ. ευρώ την συγκριτική περίοδο, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 186,5%. 


Το γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στη σημαντική αύξηση των συνολικών ενοποιημένων και εταιρικών εσόδων του Tομέα Yγείας όπως αναλύθηκε ανωτέρω, και αφετέρου στην αποτελεσματική πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους μέσω της διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας που είχε ως αποτέλεσμα τη μη αναλογική αύξηση των λειτουργικών εξόδων.  


Επιπρόσθετα, εντός της κλειόμενης περιόδου ο Όμιλος διενήργησε προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων αυξημένες κατά 1.000 χιλ. ευρώ σε σχέση με την συγκριτική περίοδο ενώ οι διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις του απομειώθηκαν κατά 1.658 χιλ. ευρώ σε σχέση με τη μηδενική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής περιόδου λόγω υπερτίμησης των επενδύσεων.

 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε  3.966 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 5.378 χιλ. ευρώ της συγκριτικής περιόδου.
 

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίσθηκε, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4. του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της Εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης με κριτήριο την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών. 


Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10.04.2012.
 

Σχετικά με τους λόγους υπαγωγής της Εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης αναφέρουμε ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας κατά την 31.12.2011, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην μείωση των εσόδων της Εταιρείας από τις θυγατρικές της του Τομέα Υγείας ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης του προβλήματος ρευστότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και στον περιορισμό της ζήτησης των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας τα τελευταία έτη και της συνεχούς εξαγγελίας και εφαρμογής νέων περιοριστικών μέτρων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.


Στόχος της Διοίκησης για την τρέχουσα χρήση 2012 είναι η λήψη  των απαιτούμενων μέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου και της Εταιρείας. Οι προσπάθειες της Διοίκησης επικεντρώνονται στην επιτυχή ολοκλήρωση των συζητήσεων για επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού μέρους των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών. 


Παράλληλα η Διοίκηση της Εταιρείας συνεχίζει την πολιτική περιορισμού του λειτουργικού κόστους μέσω διοικητικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου και την συνέχιση της πολιτικής περιορισμού του λειτουργικού κόστους διασφαλίζοντας την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς τους ασφαλιστικούς φορείς και το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 4038/12. 


Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι θυγατρικές εταιρείες του Τομέα Υγείας του Ομίλου έχουν σημαντικές απαιτήσεις από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 34 του ως άνω Νόμου αναμένεται να εξοφληθούν άμεσα. Ενδεικτικά έως τη 31/10/2011 οι απαιτήσεις του Ομίλου ανέρχονταν 58,4 εκατ. ευρώ.


Η έστω και μερική αποπληρωμή των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ θα επιδράσει θετικά στην ενίσχυση της ρευστότητας και την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των θυγατρικών του Τομέα Υγείας ενώ παράλληλα η διαφαινόμενη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά την διανυόμενη  χρήση θα δημιουργήσει τις ικανές συνθήκες για την βελτίωση των εσόδων της Εταιρείας από τις συμμετοχές της . Σημειώνεται επίσης ότι, η Εταιρεία έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητη περιουσία 119 στρεμμάτων στην πόλη της Πάτρας με εύλογη αξία κατά την 31/12/2011 ποσού 37.205 ευρώ. 


Η αξία αυτή καλύπτει μεγάλο μέρος του τραπεζικού της δανεισμού και η Διοίκηση επεξεργάζεται τις δυνατότητες άμεσης αξιοποίησής προς κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων.