Σε 45.110 χιλ. ευρώ ανήλθαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΑΤΤΙ-ΚΑΤ κατά την 29.05.2012 (ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α΄τριμήνου 2012) και την 31.03.2012 ανήλθαν σε 45.429 χιλ. ευρώ. 

 
Κατά τη συνεδρίαση της 9.04.2010 του Δ.Σ. του Χ.Α. αποφασίσθηκε η ένταξη των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία Επιτήρησης, από 12.4.2010 λόγω ύπαρξης σημαντικών ληξιπροθέσμων οφειλών. 


Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται κατά την 31.03.2012 σε 45.429 χιλ. ευρώ και κατά την 29.05.2012 (ημερομηνία έγκρισης των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α΄τριμήνου 2012) σε 45.110χιλ. ευρώ. Οι ληξιπρόθεσμες αυτές οφειλές δημιουργήθηκαν από την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία προερχόμενη από τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις πληρωμές του Δημοσίου καθώς και από την γενικότερη οικονομική κατάσταση. 

 

Επιταγές & Γραμμάτια πληρωτέα σε προμηθευτές 

29.743.841,76€  (31.03.2012)

29.743.841,76€  (29.05.2012)

 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 

97.732,74€  (31.03.2012) 

98.901,53€ (29.05.2012)

 

Υποχρεώσεις οφειλών από φόρους-τέλη 

10.852.469,46€  (31.03.2012)

10.476.697,52€ (29.05.2012)

 

Υποχρεώσεις στους εργαζόμενους

 

4.734.829,04€  (31.03.2012)

4.791.035,53€ (29.05.2012) 

 

Σύνολο 

45.428.873€  (31.03.2012)

45.110.476,34€ (29.05.2012)

 

Η εταιρεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος: 

 

- Yπάχθηκε στη διαδικασία συνδιαλλαγής του άρθρου 99 του ν.3588/2007 με βάση την 1023/2010 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Διορίσθηκε διαμεσολαβητής ο κ. Βιλλιώτης Χρίστος Οικονομολόγος-Δικαστικός Πραγματογνώμονας. Ο διαμεσολαβητής στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του ολοκλήρωσε τη διαδικασία με τους πιστωτές της εταιρείας και κατέθεσε την συμφωνία συνδιαλλαγής στο αρμόδιο δικαστήριο. Επίσης κατατέθηκε από την εταιρεία αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας και λήξεως συνδιαλλαγής στο αρμόδιο δικαστήριο και αναμένεται η εκδίκαση αυτής. 

 

- Θα επιδιώξει, στα πλαίσια του άρθρου 11 του Ν.3943/2011, τον συμψηφισμό υποχρεώσεών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, με απαιτήσεις της από αυτό, καθώς και την είσπραξη των υπολοίπων απαιτήσεών της από αυτό.