Σε 14.434.214, ήτοι ποσοστό 98,79% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Olympic Catering, διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών που κατέχει η Everest, λόγω της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Olympic Catering, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Πριν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατείχε ποσοστό 74,73%, ήτοι 519.934 δικαιωμάτων ψήφου επί κοινών ονομαστικών μετοχών.


Η ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία «Everest Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων» υπερέβη το όριο του 3% ήταν η 30/05/2012, ημερομηνία κατά την οποία οι νέες μετοχές τέθηκαν σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


Επιπλέον, η εταιρεία «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» κατέχει το 92,08% της εταιρείας «Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.», η εταιρεία «Vivartia Συμμετοχών Α.Ε.» κατέχει το 100% της εταιρείας «GOODY’S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» και τέλος, η εταιρεία «GOODY’S Ανώνυμη Εταιρεία Υπηρεσιών Εστίασης» κατέχει το 100% της εταιρείας «Everest Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων».


Συνεπώς, η ως άνω εταιρεία «Marfin Investment Group A.E. Συμμετοχών» ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.