Στη μείωση του προσωπικού της, το οποίο στις 31/3/2012 ήταν 51 άτομα έναντι 80 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και στο κλείσιμο 2 επιπλέον ζημιογόνων καταστημάτων προχώρησε η Δούρος, στο πλαίσιο των προσπαθειών της άρση της επιτήρησης.  


Υπενθυμίζεται ότι οι μετοχές της εταιρίας διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Επιτήρησης από την 06/09/2011 με βάση την από 05/09/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δεδομένου ότι οι ζημίες της περιόδου που έληξε την 31/12/2010 ήταν μεγαλύτερες από το 30% της καθαρής θέσης. 

 

Οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της διοίκησης για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδήγησαν στην υπαγωγή της κατηγορίας της επιτήρησης και με δεδομένο το γεγονός ότι η κρίση στον κλάδο του ενδύματος συνεχίζεται, είναι συνοπτικά οι εξής: 

 

Αναδιάρθρωση του δικτύου πωλήσεων με έλεγχο της αποδοτικότητας των καταστημάτων και το κλείσιμο των μη αποδοτικών τα οποία ζημιώνουν την εταιρία. Ήδη, η εταιρία εντός του α΄ τριμήνου 2012 προχώρησε στο κλείσιμο επιπλέον 2 ζημιογόνων καταστημάτων. 

 

Περιορισμός των δαπανών. Κύριο μέλημα της Διοίκησης είναι η επαναδιαπραγμάτευση των ενοικίων των καταστημάτων λιανικής πώλησης και γενικότερα η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Ήδη, έχει προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του προσωπικού της, το οποίο την 31/03/2012 ήταν 51 άτομα έναντι 80 την αντίστοιχη περσινή περίοδο 31/03/2011