Τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 27/6, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφ. Κηφισίας 38, αποφάσισε η διοίκηση της Βαράγκης, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Θέματα ημερήσιας διάταξης: 


1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2011 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31.12.2011 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων Δ.Σ. για τη χρήση 2011

3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης 2011

4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση

5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους

6. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Α΄ Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει στις 9 Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1 μ.μ. στον ίδιο τόπο και χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση, σε περίπτωση εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας, στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1 μ.μ. χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.