Η βελτίωση της ρευστότητας και η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Ο.Τ.Α. ποσού έξι εκατομμυρίων ευρώ περίπου αποτελεί βασικό στόχο της διοίκησης της Spider, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι μετοχές της εταιρείας με την από 5.4.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης του Χ.Α., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., με κριτήριο τη σχέση ενοποιημένων ζημιών προς τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της χρήσεως 2011. 

 

Η αρνητική κατάσταση των αποτελεσμάτων του Ομίλου οφείλεται στη δραματική μείωση του κύκλου εργασιών, ως συνέπεια της ύφεσης που πλήττει την Ελληνική οικονομία. 

 

Η Διοίκηση, αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρίας ικανής να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα, προτίθεται δε να προβεί σε μείωση δαπανών προκειμένου να μειώσει το παραγωγικό και λειτουργικό κόστος και βρίσκεται σε επικοινωνία με συμβούλους για την αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρίας. 

 

Βασικός στόχος της Διοικήσεως προκειμένου να βελτιώσει τη ρευστότητα της εταιρείας είναι η  είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τους Ο.Τ.Α. ποσού έξι (6) εκατομμυρίων ευρώ περίπου, όπως προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών.