Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο προχωρήσει στην καταβολή των οφειλών του, αποτελεί το βασικό στόχο της διοίκησης της Βιοτέρ, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.  


Κατά την παρελθούσα οικονομική χρήση η εταιρεία προέβη σε σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της προκειμένου η μειωμένη χρηματοοικονομική ρευστότητα να επαρκεί για τις ανάγκες της,  ενώ ταυτόχρονα προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαπραγματεύσεις με τον Τραπεζικό Κλάδο.

 

Στο πλαίσιο της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων του α΄ τριμήνου 2012 υπενθυμίζεται πως οι μετοχές της εταιρείας παραμένουν στη κατηγορία Επιτήρησης όπου εντάχθηκαν την 10η Απριλίου 2012  μετά από απόφαση του Δ.Σ του ΧΑ. Οι λόγοι της απόφασης βάσει του αρθρου  3.1.2.4  του Κανονισμού του ΧΑ είναι ότι στην ετήσια οικονομική έκθεση της 31/12/2011 οι ενοποιημένες ζημίες κατά τη χρήση είχαν διαμορφωθεί σε επίπεδο μεγαλύτερο του 30% της ενοποιημένης καθαρής θέσης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ οι μετοχές της εταιρείας επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής διαπραγμάτευσης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, μετά από αίτηση του εκδότη και με βάση τις οικονομικές καταστάσεις κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

 

Η εταιρεία δηλώνει ότι οι ζημίες αποδίδονται στις συνεχιζόμενες τρέχουσες αρνητικές οικονομικές και πολιτικές συγκυρίες οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις επι των εσόδων του ομίλου που προέρχονται κυρίως από το Ελληνικό Δημόσιο.