Στα 5,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.

Στο ποσό των 76,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 77,7 εκατ. ευρώ του αντιστοίχου τριμήνου του 2011.


Τα κέρδη προ φόρων,  χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ, έναντι 14,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, τα δε κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού τριμήνου.