Εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών Interfish, Ιχθυοκαλλιέργειες Φαραδονήσια, Ιχθυοτροφεία Εχινάδων και Βιομηχανία Μεταποίησης Ιχθύων από την Σελόντα


Η Σελόντα θεώρησε την ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης από την Γενική Συνέλευση σαν ημερομηνία απόκτησης δεδομένου ότι με την έγκριση της συγχώνευσης με ημερομηνία 21.3.2012 ολοκληρώνεται τυπικά το σκέλος της συγχώνευσης με απορρόφηση. 


Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ενσωμάτωσε τις συγχωνευόμενες εταιρίες με την μέθοδο της αγοράς, αναγνωρίζοντας οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της έκδοσης νέων μετοχών και της εύλογης αξίας των συγχωνευόμενων εταιριών απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 


Σε επίπεδο ομίλου, επίσης η διαφορά, μεταξύ της εύλογης αξίας των νέων μετοχών που θα εκδοθούν και των μη ελέγχουσων συμμετοχών που αποκτώνται (με ημερομηνία 21/3/2012), αναγνωρίσθηκαν απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 


Στις ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Α΄Τριμήνου του 2012 τα δεδομένα του Ισολογισμού της μητρικής Σελόντα περιλαμβάνουν και τα δεδομένα των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών που έχουν συγχωνευθεί.


Με βάση τα ανωτέρω η εταιρία Interfish Ιχθυοκαλλιέργειες δεν θα προβεί σε δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2012 έως 31.03.2012 δεδομένου ότι τα μεγέθη της απεικονίζονται στην απορροφώσα εταρεία Σελόντα


Η εταιρεία εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συγχώνευσης και διάθεση των νέων μετοχών στους μετόχους της νέας Σελόντα, θα είναι μέσα στον Ιούνιο του 2012, μετά τις οριστικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.