Ο κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος εξελέγη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους κ. Βαρνά Απόστολου για το υπόλοιπο της θητείας του Δ.Σ. της Χατζηκρανιώτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.


Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ καθώς και οι ιδιότητες αυτών παραμένουν ως είχαν, σύμφωνα με το Πρακτικό Ν.617 της 26.6.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας στο οποίο έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ σε Σώμα. Η λήξη της θητείας του Δ.Σ παραμένει όπως είχε ορισθεί η 26.06.2015. Το νέο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος που αντικατέστησε τον παραιτηθέντα  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, θα επικυρωθεί από την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.