Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 21/6, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η απόκτηση ιδίων μετοχών, αποφάσισε η διοίκηση της Σαράντης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, περιλαμβανομένων  των ενοποιημένων ετησίων οικονομικών καταστάσεων, και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, της εταιρικής χρήσεως 01.01.2011 - 31.12.2011. 

Απαλλαγή των μελών του Διοικ. Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών αποτελεσμάτων και την διαχείριση της ως άνω χρήσεως. 
 
Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 01.01.2012 - 31.12.2012, και ορισμός της αμοιβής τους. 

Έγκριση παρατάσεως των συμβάσεων μισθώσεως εργασίας  μελών του Διοικ. Συμβουλίου για τις χρήσεις 2012-2013 και προέγκριση καταβολής των σχετικών αμοιβών καθώς και έγκριση  των καταβληθέντων ποσών για την χρήση 2011. 

Απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.  

Παροχή αδείας της Γενικής Συνελεύσεως κατ’ άρθρο 23α§2 του Κ.Ν. 2190/1920 προκειμένου η εταιρεία να συμβληθεί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ανακοινώσεις. 
 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 και ώρα 14:00.