Στα 3.265 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές μετά φόρων της SATO το α΄ τρίμηνο, έναντι 3.363 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στις 2.457 χιλ € έναντι 7.819 χιλ € την αντίστοιχη περίοδο του 2011, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 69% (ή κατά5.362 χιλ.€).


Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης μειώθηκαν κατά2.801 χιλ.(ή κατά  46%) € και ανήλθαν σε3.273 χιλ.€ έναντι 6.074 χιλ.€ το α΄ τρίμηνο του 2011.

Το σύνολο του Ενεργητικού της Εταιρίας ανήλθε στις67.386 χιλ.€ έναντι68.233 χιλ.€ το 2011, σημειώνοντας μείωση κατά847 χιλ.€


Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ανήλθαν σε ζημίες -1.467 χιλ.€ έναντι-1.311 χιλ.€ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.