Με την από 07.04.2011 απόφασης του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της Μηχανικής εντάχθηκαν στην κατηγορία επιτήρησης από τη συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 2011 λόγω των υψηλών ληξιπροθέσμων οφειλών σε ενοποιημένη και εταιρική βάση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.


Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της απόφασης ένταξης των μετοχών στην κατηγορία επιτήρησης και της δημοσίευσης των ενδιάμεσων οικονομικών αποτελεσμάτων της 31ης Μαρτίου 2012, εκ των πραγμάτων δεν κατέστη δυνατό να ευδοκιμήσουν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την υποβολή αιτήματος εξόδου των μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης, καθότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές – σύμφωνα με την παράγραφο 16.21 – Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις των δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων (σελ. 25) – ανέρχονται σε € 199,2 εκατ. σε ενοποιημένη βάση και €107,3 εκατ. σε εταιρική βάση.


Το μακροοικονομικό περιβάλλον το οποίο έχει διαμορφωθεί με τις συνθήκες διαρκούς και έντονης οικονομικής ύφεσης σε συνδυασμό με την πολιτική αστάθεια του τελευταίου χρονικού διαστήματος ως και των άμεσων και ισχυρών αρνητικών επιπτώσεων, δεν επέτρεψαν να τεθούν σε εφαρμογή οι όποιες επιλογές διατίθεντο για την έξοδο των μετοχών της εταιρείας από την κατηγορία επιτήρησης. 


Μέριμνα της Διοίκησης του Ομίλου είναι ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους, η δραστηριοποίηση της σε τομείς που μπορούν να αποφέρουν κέρδη και άμεσες χρηματοροές, η διαπραγμάτευση και η υλοποίηση συμφωνιών σχετικές με τις οφειλές των εταιρειών του Ομίλου προς προμηθευτές και η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

 

Ευελπιστώντας στη σύντομη ευνοϊκή μεταστροφή του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα, η Διοίκηση του Ομίλου προσβλέπει στη δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την ταχύτερη σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε ενοποιημένη και εταιρική βάση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εξόδου των μετοχών από την κατηγορία επιτήρησης.