Στα 5,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι ζημίες της «Ριντένκο Ανώνυμος Εμπορική και Συμμετοχική Εταιρεία» το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες εμφάνισε μείωση κατά 33,4% σε σχέση με το 2011 οφειλομένη κύρια στη διακοπή δραστηριότητας καταστημάτων της θυγατρικής Ridenco Commercial.

Η μείωση του περιθωρίου μικτού κέρδους κατά 57 ποσοστιαίες μονάδες σε 24% περίπου λόγω των αυξημένων προσφορών, παρά την εξοικονόμηση εξόδων Διοίκησης και Διάθεσης είχε ως αποτέλεσμα την συνέχιση των αρνητικών αποτελεσμάτων σε λειτουργικό επίπεδο (ΕΒΙΤDΑ) και σε συνδυασμό με την αύξηση των χρεωστικών τόκων και  την απομείωση αξίας παγίων επέφεραν αύξηση των ζημιών απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους στα €4,8 εκατ. περίπου έναντι 1 εκατ. περίπου για το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011.

Με δεδομένα την μη ολοκλήρωση μέχρι σήμερα των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της  Ridenco Commercial A.E., την καταγγελία των συμβάσεων συνεργασίας από τους αλλοδαπούς συνεργαζόμενους οίκους, την αβεβαιότητα για την συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου εν μέσω συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, και τα αρνητικά  Ιδία Κεφάλαια της Εταιρείας , της Ridenco Commercial A.E. και του Ομίλου στις 31.03.2012,  η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι  η ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας  αποτελεί προϋπόθεση για την εξυγίανση και συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου.