Στα 397 χιλ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη της Eurobrockers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. το α΄ τρίμηνο του 2012, έναντι κερδών 351 χιλ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 1.579 χιλ. ευρώ , έναντι των 1.563 χιλ. ευρώ κατά το α'’ τρίμηνο του 2011.

Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε κέρδη 561 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 627 χιλ. ευρώ κατά το α'’ τρίμηνο του 2011.


Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων ανήλθαν σε κέρδη 596 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 664 χιλ. ευρώ κατά το α' τρίμηνο του 2011.


Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη 441 χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 439 χιλ. ευρώ κατά το α'’ τρίμηνο του 2011.