Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη σημερινή 618η/31.5.2012 συνεδρίασή του έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους € 60.000 στους κ.κ. Κωνσταντίνο Δημητριάδη, Αχιλλέα Σταύρου και στην εταιρία «ΔΙΑΝΚΟ Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών» για παράβαση των διατάξεων περί χειραγώγησης επί της μετοχής της εταιρίας «UNIBRAIN AE». Για την ίδια υπόθεση επιβλήθηκε πρόστιμο € 30.000 στην εταιρία «Eurobank EFG Equities ΑΕΠΕΥ» μέσω της οποίας διενεργήθηκαν σχετικές συναλλαγές της «ΔΙΑΝΚΟ Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών».

΄Ορισε τον κ. Κωνσταντίνο Μποτόπουλο στη θέση του Προέδρου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου.