Να παρατείνει τη δημοσίευση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την περίοδο 1.1.2011-31.12.2011 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2012 καθώς και να συγκαλέσει την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέσα σε ένα μήνα από την παραπάνω δημοσίευση αποφάσισε το Δ.Σ. της ΑΤΕbank, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η διοίκηση της τράπεζας έκανε χρήση χρήση της δυνατότητας που παρέχει η από 29.05.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και η κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα 24596/B 1019/30.5.12 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.