Υποχώρηση, ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάιο, σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Ειδικότερα, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε κατά +1,41% ως αποτέλεσμα της ανατίμησης τόσο των ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων (+0,25%) όσο και των λοιπών νομισμάτων (+2,34%).


Εξάλλου, με συντελεστές σταθμίσεως τη συμμετοχή της χώρας κάθε νομίσματος στις εξαγωγές μόνο των χωρών της ζώνης του ευρώ, ο σταθμισμένος δείκτης ισοτιμίας του συνόλου των νομισμάτων αυξήθηκε κατά +1,15%, ο δείκτης των ευρωπαϊκών νομισμάτων κατά +0,28%, και ο δείκτης των λοιπών νομισμάτων κατά +2,15%.


Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των ξένων νομισμάτων στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2012, δηλαδή ως προς τις μέσες τιμές του Δεκεμβρίου 2011, αυτές ανήλθαν, με βάση τις σταθμίσεις του συνολικού εξωτερικού εμπορίου των χωρών της ζώνης του ευρώ (εισαγωγές και εξαγωγές), σε +2,91% για το σύνολο των νομισμάτων, σε +3,11% για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε +2,75% για τα λοιπά νομίσματα.


Εξάλλου, οι μέσες ετήσιες μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών, δηλαδή κατά το α' πεντάμηνο του 2012 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011, ανήλθαν σε +4,25% για το σύνολο των νομισμάτων, σχεδόν στασιμότητα (+0,05%) για τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και σε +7,66% για τα λοιπά νομίσματα.


Τέλος, οι μεταβολές των σταθμισμένων δεικτών κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάιος 2011 - Μάιος 2012, ήταν +6,86%, +1,60% και +11,13% για το σύνολο των νομισμάτων, τα ευρωπαϊκά (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα και τα λοιπά νομίσματα, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι εάν μετρήσουμε τις μεταβολές του ευρώ με βάση τις σταθμίσεις του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας προκύπτουν περίπου οι ίδιες ποσοστιαίες μεταβολές για όλους τους τρόπους υπολογισμού των.


Δολάριο και 'Άλλα Νομίσματα εκτός ΕΕ


Μικρή υποχώρηση ως προς τα περισσότερα των λοιπών νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάιο 2012, σε σχέση με το Απρίλιο 2012, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των λοιπών ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.


Ειδικότερα, το δολάριο ΗΠΑ ανατιμήθηκε κατά +2,92%, το δολάριο Καναδά κατά +1,17%, το γιέν Ιαπωνίας κατά +4,93% και το γουάν Κίνας κατά +2,62%. Το φράγκο Ελβετίας και η κορόνα Νορβηγίας έμειναν σχεδόν αμετάβλητα (+0,09% και 0,06%,
αντίστοιχα), και μόνο το δολάριο Αυστραλίας υποχώρησε κατά -0,84%.


Όσον αφορά τις σωρευτικές μεταβολές των λοιπών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2011, διαπιστώνεται η ανατίμηση όλων των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,57% (γιέν Ιαπωνίας) έως +4,37% (δολάριο Καναδά).


Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' πεντάμηνο 2012 έναντι του α' πενταμήνου
2011, προκύπτει η ανατίμηση όλων των λοιπών νομισμάτων (δολάριο ΗΠΑ: +6,85%, φράγκο Ελβετίας: +6,39%, κορόνα Νορβηγίας: +3,23%, δολάριο Καναδά: +4,23%, δολάριο Αυστραλίας: +8,13%, γιέν Ιαπωνίας: +10,29% και γουάν Κίνας: +11,01%).


Τέλος, κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάιος 2011 - Μάιος 2012, διαπιστώνεται επίσης η ανατίμηση όλων των νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από +3,61% (κορόνα Νορβηγίας) έως +15,34% (γουάν Κίνας).


Νομίσματα Χωρών - Μελών της ΕΕ


Ανατίμηση έναντι των περισσοτέρων λοιπών ευρωπαϊκών (εκτός ζώνης ευρώ) νομισμάτων, σημείωσε το ευρώ κατά τον Μάιο 2012, σε σχέση με το Απρίλιο 2012, με βάση τις μέσες μηνιαίες τιμές των ξένων νομισμάτων κατά τους δύο τελευταίους μήνες.


Ειδικότερα, τέσσερα (εκτός ζώνης ευρώ) νομίσματα υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: - 1,42%, ζλότι Πολωνίας: -2,69%, κορόνα Τσεχίας: -1,99% και λέι Ρουμανίας: -1,40%), δύο ανατιμήθηκαν (λίρα Αγγλίας: +2,26% και φόριντ Ουγγαρίας: +0,39%), και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,08%).


Όσον αφορά τις μεταβολές των ευρωπαϊκών νομισμάτων ως προς το Δεκέμβριο 2011 (σωρευτικές μεταβολές), πέντε νομίσματα ανατιμήθηκαν με ποσοστά που κυμαίνονται από +0,29% (κορόνα Σουηδίας) έως +5,02% (λίρα Αγγλίας), ένα υποχώρησε (λέι Ρουμανίας: -2,54%) και ένα έμεινε σχεδόν αμετάβλητο (κορόνα Δανίας: +0,01%).


Από την εξέταση των μέσων ετησίων μεταβολών των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων, δηλαδή κατά το α' πεντάμηνο 2012 έναντι του αντίστοιχου πενταμήνου 2011, διαπιστώνεται η υποτίμηση των περισσοτέρων νομισμάτων με ποσοστά που κυμαίνονται από -8,71% (φόριντ Ουγγαρίας) έως -2,83% (κορόνα Τσεχίας), με εξαίρεση την κορόνα Δανίας, την κορόνα Σουηδίας και την λίρα Αγγλίας που ανατιμήθηκαν κατά +0,27%, +0,22% και +4,63%, αντίστοιχα.


Τέλος, όσον αφορά τις μεταβολές των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων κατά το τρέχον δωδεκάμηνο, Μάιος 2011 - Μάιος 2012, πέντε νομίσματα υποτιμήθηκαν (κορόνα Σουηδίας: -0,39%, ζλότι Πολωνίας: -8,23%, κορόνα Τσεχίας: -3,68%, φόριντ Ουγγαρίας: - 9,10% και λέι Ρουμανίας: -7,36%) και δύο ανατιμήθηκαν (κορόνα Δανίας: +0,31%, και λίρα Αγγλίας: +9,23%).