Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 προγραμματίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της S&B, στην οποία θα συζητηθούν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και η έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2011 με τις Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις   για τη χρήση 2011.
3. Εκλογή Τακτικών Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2011.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24§2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για τη χρήση 2012.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και καταβολή μετρητών στους μετόχους, και τροποποίηση των άρθρων 4 και 5 του Καταστατικού. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16§1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
9. Τροποποίηση των άρθρων 9, 10§1, 11§1 και 16§2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
 

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2012 και η τυχόν β΄επαναληπτική γενική συνέλευση θα συνέλθει τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012.