Στις 23/6 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση των μετόχων της Πλαστικά Κρήτης για την, μεταξύ άλλων, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2011 ( 01.01.2011 - 31.12.2011) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρίας για τις εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις και διάθεση κερδών. 

 

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2011. 

 

3. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με επιστροφή μετρητών στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 

 

4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες πέραν των καθηκόντων τους ως Διοικητικών Συμβούλων. 

 

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

 

6. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 

 

7. Λήψη απόφασης για την έκδοση κοινού ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 

 

8. Έγκριση χορήγησης δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων σε θυγατρικές εταιρίες. 

 

9. Χορήγηση άδειας συμμετοχής μελών Δ.Σ. σε διοικητικά συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιριών. 

 

10. Τροποποίηση του καταστατικού, κατάργηση άρθρων του και κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο. 

 

11.-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις