Στις 23 Ιουλίου 2012 θα συζητηθούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού τα ευρήματα αυτεπάγγελτης έρευνάς της αναφορικά με τον καθορισμό διδάκτρων από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών και για τους περιορισμούς στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας των ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ολομέλεια θα εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του ν. 3959/2011) και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις πρακτικές από συλλόγους ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών που δραστηριοποιούνται ιδίως στις περιοχές της Αττικής, της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης για τον καθορισμό των διδάκτρων των μελών τους και τη διατήρηση περιορισμών στην άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, οι εν λόγω σύλλογοι ιδιοκτητών κέντρων ξένων γλωσσών - με βάση σειρά αποφάσεων των καταστατικών τους οργάνων ή/και σχετικές ρυθμίσεις στα καταστατικά, στους κανονισμούς δεοντολογίας ή σε άλλα έγγραφά τους - είτε προέβησαν στον καθορισμό των διδάκτρων που χρεώνουν τα μέλη τους (κατώτατη τιμή διδάκτρων, όροι παροχής εκπτώσεων), είτε συντόνιζαν άλλες σημαντικές παραμέτρους της εμπορικής δραστηριότητας των μελών τους ρήτρες μη ανταγωνισμού (ρήτρες περί της συμμετοχής ή μη σπουδαστών σε εξετάσεις γλωσσομάθειας, υπέρμετροι περιορισμοί στη διαφημιστική δραστηριότητα).

Σημειώνεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν προδικάζει την ύπαρξη παράβασης και δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.