Στα 853 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών της Μοχλός το α΄τρίμηνο του 2012, έναντι 7,79 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 857 χιλ. ευρώ έναντι 5,4 εκατ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2011. 


Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τ
α λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου – EBITDA - για το α' τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκαν κερδοφόρα στα € 160 χιλ. έναντι € 900 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2011, ενώ σε εταιρικό επίπεδο επίσης κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 360 χιλ. έναντι € 670 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2011.
     

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε το α' τρίμηνο 2012 σε € 70,23 εκατ. έναντι € 70,6 εκατ. της 31/12/2011.
 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου της ΜΟΧΛΟΣ στο τέλος της χρήσης 2011 ανερχόταν σε € 120,78 εκατ.
 

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι ο κατασκευαστικός κλάδος  που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου, έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση του Ομίλου, εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάληψη δημοσίων έργων στον κατασκευαστικό τομέα και συγκεκριμένα:

  • η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε πρόσφατα με την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΙΚΗ: ΤΜΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΝΙΚΗ (50.3)» με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης €54,459,286 πλέον Φ.Π.Α. Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην κατασκευή του έργου είναι 50%.
  • έχει κληθεί ως ανάδοχος τις προσεχείς ημέρες του Ιουνίου 2012 για υπογραφή της σύμβασης του έργου «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα σύνοδα του έργα στο τμήμα: Νέα κοίτη Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα Π.Α.Θ.Ε. » με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης €41,788,617 πλέον Φ.Π.Α. Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην κατασκευή του έργου είναι 100%.
  • επίκειται κλήση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου  «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς - τμήμα 1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)» μέσω της κοινοπραξίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.- ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» με συνολικό προϋπολογισμό σύμβασης €59,162,873 πλέον Φ.Π.Α. Η συμμετοχή της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. στην κατασκευή του έργου είναι 25%.

 

Τεχνική Ολυμπιακή: Μείωση του κύκλου εργασιών το α΄ τρίμηνο

 

Στα 1,50 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιρειών της Τεχνικής Ολυμπιακής το α' τρίμηνο του 2012, έναντι 9,99 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, ενώ ο κύκλος εργασιών σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκε σε € 390 χιλ. έναντι € 410 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2011.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ομίλου – EBITDA - για το α' τρίμηνο 2012 διαμορφώθηκαν ζημιογόνα στα € 630 χιλ. έναντι κερδών € 90 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2011, ενώ σε εταιρικό επίπεδο διαμορφώθηκαν κερδοφόρα και ανήλθαν σε € 140 χιλ. έναντι € 30 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο 2011.      

Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε το α' τρίμηνο 2012 σε € 395,54 εκατ. έναντι € 399,00 εκατ. της 31/12/2011.

Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση εξακολουθεί να επηρεάζει τα αποτελέσματα του Ομίλου, δεδομένου ότι οι δύο κύριοι κλάδοι (κατασκευών και τουρισμού) που δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του ομίλου, έχουν πληγεί περισσότερο από άλλους κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό η Διοίκηση της Τεχνικής Ολυμπιακής εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού.