Μέχρι την 31η Αυγούστου 2012 παρατείνεται η δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για τη χρήση του έτους 2011, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.


Παράλληλα, χορηγείται απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσιοποίησης τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 1/1/2012 έως 31/3/2012.